Miesięczne archiwum: Marzec 2021

Program Konferencji pt. „Transport w dziejach. Idee, kultura, historia”, Edycja III

Program Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Transport w dziejach. Idee, kultura, historia”, Edycja III, która odbędzie się 19 marca 2021 r. na platformie MS Teams. Link do konferencji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTIxODFjYjgtM2JlYS00ZDhmLThjMGQtOWFiNGQ1YzI0ZTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22d85b3f80-a3cd-453e-b79f-e6d22fc45924%22%7d  

Opublikowano Aktualności | Skomentuj