Program IV Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej

 

Program IV Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej

Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, 24-25 marca 2017 r.

 


PIĄTEK, 24 marca 2017 r.
   od 8.30: REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (hol Wydziału Historycznego UG)       9.00: UROCZYSTA INAUGURACJA (audytorium, aula 1.46)


PANEL P I, aula 1.46

10:30

dr hab. inż. Prof. IHN PAN Sławomir Łotysz (Instytutu Historii Nauki PAN), Plany rozbudowy dróg wodnych na Polesiu, a kwestia jego osuszenia w II RP.

10:50

mgr Kamil Potrzuski, (AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Wisła jako przestrzeń sportów wodnych w Warszawie międzywojennej.

11:10

mgr Łukasz Podlaszewski (Uniwersytet Gdański), Zarys dziejów żeglugi pasażerskiej na odcinku Wisły między Płockiem a Toruniem.

11:30 – 11:50

dyskusja

11:50 – 12:10

przerwa

12:00

dr Magdalena Gawinecka-Woźniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Człowiek idei i czynu. Życie i działalność Fridtjofa Nansena.

12:20

mgr Hanna Lesner (Uniwersytet Gdański), Hydrotechnik Henoch – twórca nowoczesnych wodociągów.
12:40 lic. Mateusz Ratyński (Uniwersytet Warszawski), Działalność Jana Dębskiego w Lidze Morskiej i Kolonialnej (1932-1939 r.).
13:00 – 13:20 dyskusja
PRZERWA OBIADOWA
PANEL P II, sala: 2.7
14:30 dr Paweł W. Maciąg (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach), Niespokojne fale mórz – czyli o motywie wód w malarstwie europejskim.
14:50 dr Sławomir Cendrowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Radziwiłłowie na morzu i bitwa pod Lepanto w sztuce podczas pontyfikatu Grzegorza XIII.
15:10 dr Michał Ceglarek (Uniwersytet Jagieloński), Obraz morza w literaturze Młodej Polski.
15:30 mgr Dominika Dźwinel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), „Morza chytrego zdrady przebyć bez wszelkiej wady” – morze jako przestrzeń niebezpieczna w literaturze dawnej.
15:50 – 16:10 dyskusja
16:00 –    16:20 przerwa
16:20 mgr Anna Polańska (Uniwersytet Gdański), Tematyka morska w gdańskim środowisku fotograficznym od zakończenia II wojny światowej do początku lat 80-tych XX w.
   16:40 lic. Kinga Cieplińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Żywioł wody w twórczości Władysława Ślewińskiego.
17:00 lic. Paulina Piotrowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Dary morza w malarstwie nowożytnym – obraz „Sprzedawcy ryb” Joachima Beuckelaera oraz inne martwe natury flamandzkie i holenderskie z XVII wieku.
17:20 – 17:40 dyskusja
17:40 ZAKOŃCZENIE OBRAD
 PANEL P III, sala: 2.13
10:30 dr Anna Pastorek (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie), XVII-wieczne bandery w świetle dzieła Carela Allarda.
10:50 mgr Marcin Szumny (Uniwersytet Gdański), Nowożytne instrukcje i ordynacje dla komendanta oraz oficerów Twierdzy Wisłoujście.
11:10 mgr Radosław Kubus (Uniwersytet Gdański), Księga ślubów (Traubuch) jako źródło do badań nad składem osobowym załogi twierdzy Wisłoujście w okresie nowożytnym (XVII – XVIII).
11:30 dyskusja
11:50 przerwa
12:00 mgr Marcin Bzdawka (Uniwersytet Adama Mickiewicza), „Porto dos Francezes” – Francuzi jako eksploratorzy i kolonizatorzy Brazylii w XVI w.
12:20 mgr Andrzej Zaręba (Akademia Ignatianum Kraków), Twierdze morskie, latarnie i arsenały epoki wczesnego renesansu w basenie Morza Śródziemnego.
12:40 lic. Waldemar Borzestowski (Uniwersytet Gdański), Bitwa pod Latarnią 1628 roku.
13:00 – 13:20 dyskusja
PRZERWA OBIADOWA
 PANEL P III c. d., sala: 2.13
14:30 mgr Bartosz Rutkowski (Uniwersytet Gdański), Bitwa Jutlandzka – geneza, przebieg i następstwa.
14:50 mgr Jarosław Dziubiński (Uniwersytet Pedagogiczny – KEN Kraków), Analiza wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905) na morzu w ujęciu doktryny mahanowskiej.
15:10 lic. Tomasz Brodzki (Uniwersytet Śląski), Walki o Guadalcanal w relacji komandora Tameichiego Hary.
15:30-15:50 dyskusja
15:50 16:00 przerwa
16:00 mgr Katarzyna Gruszka (Uniwersytet Łódzki), Rola i zadania amerykańskich sił morskich podczas wojny w Wietnamie w latach 1965-1975.
16:20 mgr Damian Dutkiewicz (Akademia Pomorska), Analiza możliwości Radzieckiej Marynarki Wojennej w okresie Zimnej Wojny.
16:40 – 17:00 dyskusja
17:00 ZAKOŃCZENIE OBRAD

 

SOBOTA, 25 marca 2017 r.
 PANEL S I, sala: 2.7
9:10 mgr Maciej Wojcieszak (Uniwersytet Gdański), Żegluga morska epoki późnego antyku w świetle ustaw Kodeksu Teodozjusza i wybranych ówczesnych pisarzy chrześcijańskich.
9:30 mgr Aleksandra Sienkiewicz-Syldatk (Uniwersytet Gdański), Bitwa pod Akcjum jako ostateczny kres suwerenności hellenistycznego państwa ptolomejskiego.
9:50 –  10:10 dyskusja
10:10 mgr Paweł Marek Pogodziński (Uniwersytet Gdański), Wtórne użycie elementów szkutnicze w obiektach budowlanych na Pomorzu.
10:30 mgr Mateusz Popek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Nowe znaleziska przepraw mostowych na Pojezierzu Iławskim.
10:50 mgr Małgorzata Mileszczyk (Uniwersytet Warszawski), mgr Mateusz Popek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Bitwa, most i młyn. Trzy wątki podwodnego rozpoznania archeologicznego rzeki Muchawki.
11:10 mgr Monika Kaczmarek (Uniwersytet Zielonogórski), Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Odpowiedź na zagrożenia związane z eksploracją zabytków znajdujących się współcześnie pod wodą?
11:30 – 11:50 dyskusja
11:50 -12:10 przerwa
12:10 mgr Marta Raczyńska-Kruk (Uniwersytet Jagieloński), Zderzenie dwóch narracji. O południowo-zachodnich wybrzeżach Bałtyku w I wieku po Chrystusie w świetle źródeł archeologicznych i pisanych.
12:30 mgr Małgorzata Rakoczy (Uniwersytet Wrocławski), Wczesnośredniowieczne rybołówstwo na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.
12:50 -13:10 dyskusja          
PRZERWA OBIADOWA
PANEL S I c. d., sala: 2.7
14:30 dr Andrzej Gierszewski (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska), Zmiany strukturalne floty śródlądowej na Zalewie Kurońskim w średniowieczu.
14:50 mgr Mateusz Superczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Przedmieście portowe w Toruniu – obraz ludności flisaczej i rybackiej od XIII do XVIII w., na nabrzeżu wiślanym w świetle zachowanych źródeł.
15:10 mgr Mateusz Szuba (Uniwersytet Gdański), Stosunki księcia gdańskiego Warcisława II z Lubeką.
15:30 mgr Grzegorz Świderski (badacz niezależny), Układy grzebieniowe miast północnej części władztwa warmińskiego.
15:50 mgr Martyna Kucińska (Uniwersytet Gdański), Repliki łodzi Wikingów i Słowian jako źródło wiedzy o przeszłości.
16:10-16:30 dyskusja
16:30 ZAKOŃCZENIE OBRAD
 PANEL S II, sala: 2.9
9:30 mgr Piotr Piętkowski (Uniwersytet Wrocławski), Najstarsze wzmianki o rzekach Pomorza Wschodniego (do końca XII w.).
9:50 mgr Filip Bebenow (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Kolejowy most obrotowy w Rybinie jako przykład czynnego zabytku techniki Żuław Wiślanych.
10:10 lic. Iwona Zakrzewska (Uniwersytet Śląski), Przemsza – rola i znaczenie w historii miasta Mysłowice.
10:30-10:40 dyskusja
10:40- 10:50 przerwa
10:50 mgr Agnieszka Laddach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Gdyby rzeki mogły mówić… Piaśnica jako świadek historii XX wieku.
11:10 lic. Iwona Tusk (Uniwersytet Gdański), Rybołówstwo morskie a jeziorne na początku XX w. – porównanie na przykładzie Kaszub.
11:30 – 11:50 dyskusja
11:50 – 12:10 przerwa
12:10 mgr Tomasz E. Bielecki (Uniwersytet Gdański), Artyleria Rejonu Umocnionego Hel, a możliwości obrony wybrzeża w Kampanii Polskiej 1939 r.
12:30 mgr Wojciech Miklaszewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Walki powietrzne 307. Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego „Lwowskich Puchaczy” nad zatoką Biskajską w dniach 11 i 25 września 1943 r.
12:50 lic. Adrian Flor (Uniwersytet Śląski), Marynarka Wojenna II Rzeczpospolitej – racjonalność czy irracjonalność.
13:10 – 13:30 dyskusja
PRZERWA OBIADOWA
PANEL S II  c. d., sala: 2.9
14:30 mgr Adrian Watkowski (Uniwersytet Gdański), Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej w latach 1956 – 1960 (wybrane problemy funkcjonowania).
14:50 mgr Oskar Myszor (Uniwersytet Gdański), Okręty Polskiej Marynarki Wojennej 1945-1989 w świetle miesięcznika „Morze”.
15:10 mgr Arkadiusz Majewski (Uniwersytet Warszawski), Powodzie na rzecze Wiśle w latach 1945-1989.
15:30 mgr Kamil Wrotkowski (Uniwersytet Gdański), Początki polskiego importu i eksportu w portach Gdańsk i Gdynia po zakończeniu II wojny światowej.
15:50 mgr Piotr Syczak (Uniwersytet Gdański), Stocznie województwa gdańskiego w latach 1980-1990 w świetle raportów NIK.
16:10 mgr Kamila Tucholska (Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku), Mgr Mateusz Kubicki, (Uniwersytet Gdański) Przekształcenia. prywatyzacyjne państwowych przedsiębiorstw bałtyckich w latach 1990-2002.
16:30 – 16:50 dyskusja
16:50 ZAKOŃCZENIE OBRAD
PANEL S. III, sala: 2.3

10:00

dr Wojciech Charchalis (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Morze i wyspiarskość w kulturze i literaturze Wysp Zielonego Przylądka.
10:20 dr Jakub Jankowski (Uniwersytet Warszawski), Rola literatury dziecięcej w kształtowaniu wrażliwości morskiej na przykładzie portugalskiego leksykonu „Mar” („Morze”).
10:40 mgr Grażyna Jadwiszczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), „O Fado nasceu um dia” czyli morskie opowieści „smutnej pieśni portugalskiego południa”.
11:00 mgr Tomasz Kolowca (Uniwersytet Jagieloński), Morska nawigacyja do Lubeka Marcina Borzymowskiego na tle polskiej poezji epickiej czasów wczesnej nowożytności.

11:20- 11.40

dyskusja
11:40 ZAKOŃCZENIE OBRAD


 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *